ตารางงานผู้บริหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ( ว )

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (ส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ) (บ9)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) (บ.8)